Persondatapolitik

Persondatapolitik

Læs persondatapolitik for cashbackAPP herunder eller download dem på PDF her.

 1. Generelt

  1. Denne Persondatapolitik (herefter benævnt “Politikken”) finder anvendelse ved din brug af
   loyalitetsprogrammet. Loyalitetsprogrammet giver dig som bruger mulighed for at opnå forskellige
   kontante fordele (herefter benævnt “Bonus”) fra de deltagende virksomheder.
   Loyalitetsprogrammet benævnes herefter “Cashback Services”. Cashback Services ejes og drives af
   Loyalty Key Cardlinked ApS, CVR nr. 35239502, Amerika Plads 19, 2100 København Ø (herefter benævnt
   “Cashback”).

  2. Persondatapolitikken gælder for alle Cashback Services, uanset om du tilgår Cashback Services via
   hjemmesiden eller appen (herefter benævnt “Platformene”).

  3. Dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med Politikken samt gældende lovgivning,
   herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

 2. Dataansvarlig

  1. Loyalty Key Cardlinked ApS er dataansvarlig for de behandlede personoplysninger.

  2. Vores informationer er:

   Loyalty Key Cardlinked ApS
   CVR-nr. 35239502
   Amerika Plads 19
   2100 København Ø

 3. Behandlede oplysninger

  1. Identifikationsdata og kontaktoplysninger

   Når du opretter en brugerprofil, skal du indtaste din e-mailadresse, dit mobiltelefonnummer, en
   adgangskode samt et eller flere betalingskort (se nærmere om vores behandling af kortoplysninger
   i punkt 3.3).

   1. Formål og grundlag

    Personoplysninger om dig behandles for at kunne identificere dig som bruger, herunder for at kunne
    kontakte dig. Behandlingen af disse oplysninger er nødvendig for, at Cashback Services kan leveres
    til dig, herunder for at kunne fakturere virksomheder for din optjente Bonus. Denne behandling er
    nødvendig for, at aftalen med dig som bruger kan opfyldes. Behandlingsgrundlaget er
    persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.
    Persondatapolitik cashbackAPP
    Med dit samtykke anvendes din e-mailadresse og mobiltelefonnummer tillige til udsendelse af
    markedsføringsmateriale fra Cashback. Hjemlen hertil er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

  2. Øvrige oplysninger om dig

   Cashback indsamler andre oplysninger, hvis du oplyser disse. Dette er oplysninger om din
   fødselsdato, din alder, antal personer i din husstand, dit køn, dit postnummer og land. Der kan
   løbende blive tilføjet flere typer af oplysninger, som altid er valgfrie for dig at oplyse.

   1. Formål og grundlag

    Disse personoplysninger om dig behandles med henblik på at kunne foretage målrettet
    markedsføring og tilbyde dig relevante muligheder for at anvende Cashback Services.
    Behandlingsgrundlaget for dette er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

  3. Betalingskortoplysninger

   Cashback behandler oplysninger om dit betalingskortnummer, udløbsdato og navn på kortholderen.
   Cashback indsamler alene disse oplysninger, når du tilføjer dine kortoplysninger. I det tilfælde, at du
   ønsker at foretage en betaling for en ekstra service, skal du indtaste CVV/CVC. Du kan blive bedt om
   at oplyse dit CVV/CVC ved tilmelding af kort for autorisation. Cashback gemmer ikke dit CVV/CVC,
   men bruger dette til at autorisere en betaling, eller til at autorisere dit kort.
   Dine betalingskortoplysninger behandles alene i et it-miljø, som er certificeret iht. PCI-reglerne
   (Payment Card Industry).

   1. Formål og grundlag

    Cashback har brug for dine kortoplysninger for at kunne registrere, hvilke køb du foretager, hvor du
    er berettiget til Bonus. Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen med dig.
    Retsgrundlaget for behandlingen er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.

  4. Betalingsoplysninger

   Cashback behandler oplysninger om de køb, du foretager med et til Cashback Services tilmeldt
   betalingskort. Cashback behandler oplysninger om tidspunktet for købet og det beløb, du har købt
   for. Med dit udtrykkelige samtykke behandler Cashback også oplysninger om, hvor du har foretaget
   betaling. Hvis du ikke ønsker at meddele Cashback dit samtykke, kan Cashback ikke levere tjenesten
   til dig. Cashback behandler ikke oplysninger om, hvad du har købt, medmindre det er nødvendigt af
   hensyn til beregning af Bonus.

   1. Formål og hjemmel

    Behandlingen af dine betalingsoplysninger sker, for at Cashback kan beregne, hvilken Bonus du er
    berettiget til. Dette er nødvendigt for at kunne opfylde aftalen med dig. Behandlingsgrundlaget er
    persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a og lit. b samt § 125, stk. 2 i lov om betalinger.
    Med dit samtykke anvender Cashback endvidere oplysninger om dine køb til brug for målrettet
    markedsføring og for at kunne tilbyde dig relevante muligheder for at anvende Cashback Services.
    Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.
    Persondatapolitik cashbackAPP

  5. Kundenummer

   Cashback behandler dit kundenummer i forbindelse med udbetaling af Bonus. Nogle
   udbetalingsmetoder kræver, at du oplyser dit kundenummer hos den virksomhed, som udbetalingen
   skal ske til, f.eks. hvis du vil modregne en betaling med din optjente Bonus. Cashback indsamler alene
   disse oplysninger, når du oplyser dit kundenummer hos Cashback.

   1. Formål og hjemmel

    Formålet med behandlingen er, at Cashback kan udbetale din optjente Bonus på den måde, som du
    har bedt om. For eksempel kan du have bedt om, at din Bonus benyttes til modregning i en regning
    eller lignende. Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.

  6. Geografisk placering

   Med dit samtykke behandler Cashback oplysninger om din geografiske placering.

   1. Formål og hjemmel

    Formålet med behandlingen er, at Cashback kan vise dig virksomheder (butikker, restauranter,
    webshops mv.), der tilbyder Bonus i nærheden af dig. Behandlingsgrundlaget er
    persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. a.

 4. Videregivelse af data

  1. De personoplysninger om dig, som Cashback behandler, videregives som udgangspunkt ikke til
   tredjemand uden dit samtykke.

   Cashback videregiver oplysninger om det beløb, der er handlet for, Bonus, der er tilføjet til din
   saldobalance, samt tidspunktet for transaktionen til de til Cashback Services tilsluttede virksomheder
   til brug for fakturering for din Bonus. Denne behandling er nødvendig for, at Cashback kan opfylde
   sin aftale med dig. Behandlingsgrundlaget er persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. b.

   Når du handler med en butik, videregiver Cashback oplysninger om din alder, køn, postnr. og det
   beløb, der er handlet for, den Bonus, der er udbetalt til dig, samt tidspunktet for transaktionen til
   butikken med henblik på at kunne opdatere dit nyhedsfeed med relevant markedsføring. Dette sker
   med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

   Hvis du vælger at “følge” en butik, accepterer du, at Cashback må videregive fornavn, alder, køn,
   postnr., det beløb, der er handlet for, den Bonus, der er udbetalt til dig, samt tidspunktet for
   transaktionen til butikken til brug for at kunne opdatere dit nyhedsfeed med målrettet
   markedsføring. Dette sker med hjemmel i persondataforordningens art. 6, stk. 1, lit. f.

   Cashback kan endvidere videregive dine personoplysninger for at overholde lovgivningen, i
   forbindelse med en juridisk proces og for at efterkomme anmodninger fra offentlige myndigheder.


  2. Cashback modtager transaktionsinformationer baseret på dine køb hos tilmeldte virksomheder med
   tilmeldte betalingskort. Som bruger accepterer du, at Cashback kan beregne Bonus på dine tilmeldte
   betalingskort via Visa, Mastercard og enhver anden payment provider samt udveksle disse med
   Persondatapolitik cashbackAPP

   Cashbacks underleverandører med det formål at kunne identificere og beregne Bonus for dine køb
   hos tilmeldte virksomheder (butikker, restauranter, webshops mv).


  3. Som bruger giver du samtykke til, at dit Dankort, Visakort og/eller Mastercard tilmeldes Cashback,
   og at dit kortnummer videregives til Nets Denmark A/S. Du giver endvidere samtykke til, at Nets
   Denmark A/S behandler oplysninger om, hvor, hvornår og for hvilket beløb du har brugt dit Dankort,
   Visakort og/eller Mastercard med henblik på at beregne din Bonus. Oplysninger om, hvad du har
   købt, bliver ikke behandlet. De behandlede oplysninger udveksles med Cashback. Nets Denmark A/S
   anvender firmaet Storebox ApS som underdatabehandler til behandling af oplysningerne.


  4. Vi samarbejder med Enigmatic Smile Ltd., som er en underleverandør til Cashback Services. Som
   bruger giver du samtykke til, at Enigmatic Smile Ltd. opbevarer og processerer oplysninger, du har
   afgivet til denne eller andre tilhørende Platforme, og til at modtage service beskeder sendt fra
   Enigmatic Smile Ltd.

 5. Opbevaring

  Cashback opbevarer dine personoplysninger, indtil du framelder Cashback Services, hvorefter dine
  personoplysninger enten slettes eller pseudonymiseres. Hvis du tilbagekalder et samtykke, slettes
  eller pseudonymiseres de under samtykket hidtil behandlede personoplysninger. Cashback kan dog
  gemme dine personoplysninger længere, såfremt det er nødvendigt for at overholde
  bogføringsloven eller andre til enhver tid gældende lovmæssige krav.

 6. Rettigheder

  Når Cashback behandler dine personoplysninger, har du som registreret en række rettigheder.
  Disse persondatarettigheder er anført nedenfor. Hvis du ønsker at gøre en eller flere af dine
  rettigheder gældende, er du til enhver tid velkommen til at kontakte Cashback.

  1. Ret til indsigt

   Du har ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Cashback har registreret om dig.

  2. Ret til berigtigelse

   Du har ret til at få korrigeret personoplysninger, som Cashback behandler om dig,
   hvis personoplysningerne er fejlbehæftede eller vildledende.

  3. Ret til sletning

   Du har i visse tilfælde ret til at få slettet personoplysninger, som Cashback behandler
   om dig.

  4. Ret til begrænsning

   Du har ret til, at Cashback i visse tilfælde midlertidigt begrænser sin behandling
   af dine persondata til alene at være opbevaring.

  5. Ret til dataportabilitet

   Du har i visse tilfælde ret til få udleveret persondata, som du har givet til
   Cashback, i et struktureret, almindeligt anvendeligt og maskinlæsbart format.

  6. Ret til indsigelse

   Du har til enhver tid ret til, på baggrund af din særlige situation eller særlige grunde,
   at gøre indsigelse mod Cashbacks behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse vedrører
   brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring, standser Cashback sådan behandling.

  7. Ret til at klage

   Du har ret til at klage over Cashbacks behandling af dine persondata. En sådan klage
   kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, www.datatilsynet.dk.
   Persondatapolitik cashbackAPP

 7. Tilbagekaldelse af samtykke

  Du kan til enhver tid tilbagekalde et eller flere af dine samtykker ved at rette henvendelse til
  Cashback, ved at slette din profil eller ved at ændre dine indstillinger på Platformene.
  Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du i nogle tilfælde ikke kan gøre
  brug af Cashback Services.

 8. Databehandlere og overførsel af personlige oplysninger uden for EU

  Vi overfører dine oplysninger om kortnummer og udløbsdato til en databehandler i USA, som er
  underlagt vores instruks. Databehandleren er underlagt Privacy Shield, som tillige er
  overførselsgrundlaget. Du kan læse nærmere om Privacy Shield her: www.privacyshield.gov

 9. Fortrolighed

  Cashback behandler dine personoplysninger fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Cashback og
  samarbejdspartnere har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse
  brugsmæssige eller tekniske problemer. Samtlige af Cashbacks medarbejdere og
  samarbejdspartnere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af personoplysninger.

 10. Klageadgang

  1. Såfremt du ønsker at klage over vores behandling eller opbevaring af dine personoplysninger, bedes
   du rette henvendelse til os på de under pkt. 2.2 nævnte kontaktoplysninger.

  2. Derudover har du til enhver tid mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger
   til Datatilsynet. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K,
   https://www.datatilsynet.dk/.

 11. Ændringer af politikken

  Cashback forbeholder sig ret til at ændre Politikken til enhver tid og uden forudgående varsel.
  Ændringer af Politikken træder i kraft ti dage efter, at Cashback har orienteret dig om ændringer af
  Politikken ved at rette henvendelse til dig på den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse
  af din profil.

Persondatapolitik, september 2021.